React Hooks 实现的中文输入组件

正文

在前端开发中,通过监听 onInput 事件来触发输入框内容的更新,是没有问题的,但如果输入的内容有中文的时候,会出现类似 zhong'wen'nei'rong这样的备选内容。

这种内容的影响普遍不会很大,但是当需要对输入的内容进行一些耗时的操作的时候,这个影响就不得不考虑一下了,比如说内容需要进行复杂的渲染、通过网络实时发送等等场景。

先等待而不触发onInput事件

对这种问题的解决方案,需要借助浏览器提供的组合输入事件 。简单地说,输入中日韩文等各种包含“选字”环节的文字的时候,会额外触发两个事件compositionStartcompositionEnd,监听并处理这两个事件,就可以在用户还未完成选字的时候先等待而不触发onInput事件:

-1

源自MDN 文档: compositionstart

如果仅仅需要处理组合输入的话,使用 compositionEnd 代替 onInput 就可以,但用户偶尔也需要输入英文和数字,这些输入不会触发 compositionEnd

因此我们需要在 compositionStart 的时候进入等待状态,等待状态中间的所有 onInput 一律不处理。而输入英文和字母的时候,onInput 则正常处理。

标记等待状态的方法

标记等待状态的方法比较多,例如useRef

 1. import { useRef, useState } from “react”;
 2. export function ChineseInput(params){
 3.      const { onInput = () => {} } = params;
 4.      const lockRef = useRef(false);
 5.      // preview 用于预览,不然都不知道自己打的什么内容
 6.      const [preview, setPreview] = useState(value);
 7.      // 进入组合输入状态
 8.      const handleStart = () => {
 9.          lockRef.current = true
 10.      };
 11.      const handleInput = event => {
 12.          // 不管状态如何,总是需要预览的
 13.          setPreview(event.target.value);
 14.          // 处于组合输入状态,不予处理
 15.          if(lockRef.current) return;
 16.          // 非组合输入状态,触发 onInput
 17.          onInput(event);
 18.      };
 19.      // 选字结束,触发 onInput
 20.      const handleEnd = event => {
 21.          setPreview(event.target.value);
 22.          lockRef.current = false;
 23.          onInput(event);
 24.      };
 25.      return (
 26.          <input
 27.          {…params}
 28.          onCompositionEnd={handleEnd}
 29.          onCompositionStart={handleStart}
 30.          onInput={handleInput}
 31.          />
 32.      )
 33.      }

当然这里可以改成一个高阶函数或者自定义钩子,这样的话就不用单独给 textArea 也写一个组件了,不过常见的输入标签也就这俩,没有必要复用。

这两个事件的兼容性还不错:

-2

还在用比这更老的浏览器的电脑基本可以忽略掉,硬要兼容的话,怕是只有用适当魔改的防抖或者节流函数来代替了。

以上就是React Hooks 实现的中文输入组件的详细内容,更多关于React Hooks中文输入组件的资料请关注我们其它相关文章!

标签

发表评论