JS树形结构根据id获取父级节点元素的示例代码

封装函数

 1. // 传入 id、树形结构数据
 2. export function getParentTree(id, tree) {
 3.      let arr = [] //要返回的数组
 4.      for (let i = 0; i < tree.length; i++) {
 5.      let item = tree[i]
 6.      arr = []
 7.      arr.push(item) //保存当前节点id
 8.      if (id== item.id) {
 9.          //判断当前id是否是默认id
 10.          return arr //是则退出循环、返回数据
 11.      } else {
 12.          //否则进入下面判断,判断当前节点是否有子节点数据
 13.          if (item.children && item.children.length > 0) {
 14.          //合并子节点返回的数据
 15.          arr = arr.concat(getParentTree(id, item.children ? item.children : []))
 16.      console.log(arr)
 17.          if (arr.map(item2 => (item2 ? item2.id : )).includes(id)) {
 18.              //如果当前数据中已包含默认节点,则退出循环、返回数据
 19.              return arr
 20.          }
 21.          }
 22.      }
 23.      }

调用函数

 1. const treeData = [{
 2.      name: ‘1’,
 3.      id: 1,
 4.      children: [{
 5.      name: ‘1-1’,
 6.      id: 2,
 7.      children: [{
 8.          name: ‘1-1-1’,
 9.          id: 4,
 10.      }],
 11.      name: ‘1-2’,
 12.      id: 3,
 13.      children: [{
 14.          name: ‘1-2-1’,
 15.          id: 5,
 16.      }],
 17.      }]
 18. },{
 19.      name: ‘2’,
 20.      id: 6,
 21.      children: [{
 22.      name: ‘2-1’,
 23.      id: 7,
 24.      children: [{
 25.          name: ‘2-1-1’,
 26.          id: 9,
 27.      }],
 28.      name: ‘2-2’,
 29.      id: 8,
 30.      children: [{
 31.          name: ‘2-2-1’,
 32.          id: 10,
 33.      }],
 34.      }]
 35. }]
 36. console.log(getParentTree(5, treeData))

到此这篇关于js树形结构根据id获取父级节点元素的文章就介绍到这了,更多相关js获取父级节点元素内容请搜索我们以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持我们!

标签

发表评论